Chính sách/quy định về quyền riêng tư cho Dịch vụ BPO & Marketing

Ngày có hiệu lực: 1/1/2019           Ngày cập nhật: 18/09/2023

1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ phần Công Nghệ T-Plus, một nhà cung cấp Dịch vụ Quy trình Kinh doanh (BPO) và Dịch vụ Tiếp thị. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, người dùng và người sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách/quy định về quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản được mô tả trong chính sách này.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

Thông tin cá nhân: Điều này bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin thanh toán và các thông tin khác do bạn hoặc khách hàng của bạn cung cấp.

Thông tin doanh nghiệp: Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và nhu cầu của bạn, bao gồm dữ liệu, tài liệu hoặc các tài liệu khác cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin về việc sử dụng: Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm dữ liệu nhật ký, thông tin thiết bị và dữ liệu phân tích.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

Cung cấp dịch vụ: Để cung cấp các dịch vụ BPO và tiếp thị bạn yêu cầu, bao gồm việc liên lạc với bạn và khách hàng của bạn.

Cải thiện: Để nâng cao dịch vụ của chúng tôi, bao gồm việc phân tích mẫu sử dụng và phản hồi.

Tuân thủ pháp lý: Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và giải quyết các tranh chấp.

Bảo mật: Để bảo vệ khỏi gian lận, truy cập trái phép hoặc các nguy cơ tiềm ẩn.

4. Chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với:

Khách hàng: Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu với khách hàng của bạn khi cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ.

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Chúng tôi có thể sử dụng những nhà cung cấp bên thứ ba để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ và họ có thể truy cập vào dữ liệu của bạn.

Tuân thủ pháp lý: Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin khi cần theo luật pháp hoặc để bảo vệ quyền lợi, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi.

5. Lựa chọn của bạn

Bạn có các lựa chọn liên quan đến thông tin bạn cung cấp:

Truy cập và Sửa đổi: Bạn có thể yêu cầu truy cập thông tin cá nhân của bạn và yêu cầu sửa đổi.
Từ chối: Bạn có thể từ chối một số việc thu thập dữ liệu hoặc thông tin tiếp thị.

6. Bảo mật

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng không có phương pháp truyền tải thông tin qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn. Chúng tôi cố gắng sử dụng các biện pháp thực hành tiêu chuẩn trong ngành.

7. Thay đổi chính sách này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này thường xuyên để phản ánh sự thay đổi trong thực hiện hoặc vì lý do pháp lý. Chính sách cập nhật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi.

8. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi hoặc quan ngại về Chính sách/Quy định về quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau: privacy@t-plus.vn

9. Yêu cầu Truy cập của Chủ thể Dữ liệu (DSARs)

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình như một chủ thể dữ liệu, bao gồm quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Email: dsar@t-plus.vn

Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu DSAR của bạn trong khoảng thời gian được yêu cầu theo luật bảo vệ dữ liệu áp dụng và sẽ làm việc để xử lý yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng và theo đúng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.