News & Events

tact-center-multimedia-250
News & Events

Kênh Thoại Trong Kỷ Nguyên Bùng Nổ Số

Thập kỉ qua là giai đoạn tăng trưởng mạnh của ngành viễn thông và công nghệ thông tin trên toàn cầu. Kênh thoại không còn một điểm tiếp xúc duy nhất giưã doanh nghiệp và khách hàng. Khách hàng ngày nay thậm chí...